BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným podporuje zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu. Společnost byla založena v roce 1992 městem Plzeň. Poskytuje poradenské služby pro firmy, provozuje prostory podnikatelského inkubátoru, podílí se na provozu vědeckotechnického parku v Plzni. Podporuje zapojení firem do národních či evropských programů na podporu inovací, výzkumu a vývoje. Propojuje firmy a výzkumné organizace. Je partnerem sítě Enterprise Europe Network, největší mezinárodní sítě na podporu inovací a podnikání. Díky tomu poskytuje služby pro posílení obchodní, technologické či výzkumné spolupráce regionálních subjektů se zahraničními společnostmi či univerzitami. BIC Plzeň je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.  BIC Plzeň má na základě auditu kvality udělenu značku EC BIC – „European Community Business & Innovation Centre“.

CertiCon

CertiCon je česká technologická společnost zabývající se inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce spolupracujeme se špičkovými technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé Evropské unii.

COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. je soukromá výzkumná organizace, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti kovových materiálů. Hlavním cílem společnosti COMTES FHT a.s. je poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu a vývoji kovových materiálů. Těžiště činnosti je zaměřené na vývoj nových kovových materiálů a technologií jejich zpracování. V technologické oblasti se výzkum této společnosti orientuje především na procesy tváření a tepelného zpracování.

Společnost COMTES FHT a. s. zajišťuje komplexní aktivity v oblastech: návrhy materiálů, návrhy nových technologií (tváření, tepelné zpracování), konstrukce nástrojů, přípravků, speciálních zařízení, analýzy materiálových vlastností (mechanických, termomechanických, strukturních, termofyzikálních, magnetických), numerické a fyzikální modelování technologických procesů, numerické a fyzikální modelování vlastností materiálu, výroba prototypů, provádění expertiz a odborných posudků, školení, konzultační činnost, poradenství a příprava a řešení národních i mezinárodních výzkumných a investičních projektů.

ELDOM PLUS s.r.o.

ELDOM PLUS s.r.o. se zabývá poradenstvím v oblasti energetických řešení pro domácnosti i podnikatelské subjekty. Poradenské služby poskytuje také soukromým investorům, městům, obcím a dalším zájemcům o technologie Smart City. Zajišťuje rovněž kompletní servis v rámci přípravy žádostí o čerpání z dotačních titulů. Společnost byla založena v roce 2006, sídlí v Plzni a pobočku má v Brně.

INEL- Holding, a.s.

INEL- Holding, a.s. se snaží být Vaším partnerem na českém i zahraničním trhu již od roku 1991. V počátku jsme se specializovali na počítače, telekomunikace a elektroniku. V roce 1996 jsme utvořili holdingovou společnost. V oblasti informačních technologií jsme trvale špičkovou společností, která nabízí nejmodernější trendy a celé spektrum systémů. Realizujeme řešení od soukromých domů po celé výrobní, nemocniční a administrativní komplexy. Jsme členem řady významných uskupení jako Hospodářské komory České Republiky a Mezinárodní obchodní komory – International Chamber of Commerce.

Město Plasy

Město Plasy se nachází 20 kilometrů severně od Plzně, v rozmanitém údolí řeky Střely. Centrum tohoto historického města patří mezi barokní perly severního plzeňska, a to především díky cisterciáckému klášteru a jeho přístavbám. Konventní budova, velkolepě barokně přestavěna architekty Santinim, Matheyem a Dientzenhofferem, je jedinečná svojí výstavbou na vodě, na 5100 dubových pilotech, které zpevňují zdejší bažinatý podklad a důmyslným vodním systémem. Pobočka NTM, Centrum stavitelského dědictví v Plasích provede návštěvníky po celém areálu bývalého zámeckého pivovaru a zprostředkuje jim seznámení s problematikou historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí v rámci velmi zajímavé expozice. Pro ideální propojení zábavy, odpočinku a vzdělání je zde otevřena rodinná zoologická zahrada, jejíž součástí je minigolfová dráha. Město Plasy tak tvoří ideální komplex atraktivit.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě k lídrům v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Společnost se specializuje především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin – nn, vn, vvn – a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis. Společnost zahájila činnost v roce 1993, nyní má 11 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko. V roce 2015 přistoupila ke značce Omexom patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – společnosti VINCI. Značka Omexom zahrnuje společnosti věnující se výrobě, distribuci a transformaci elektrické energie. Propojuje 250 obchodních jednotek ve 40 zemích světa.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zajišťují většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně. Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. Trojice tramvajových linek představuje páteř městské dopravy, spojuje největší předměstí s centrem města, vlakovým a autobusovým nádražím. Obdobnou roli mají trolejbusové linky, které s výjimkou severního předměstí obsluhují všechna ostatní velká předměstí. Autobusové linky tvoří významný doplněk tramvajové a trolejbusové sítě, propojují jednotlivá předměstí mezi sebou a zajišťují spojení do menších městských částí.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Svou rozlohou 7.649 km2 je třetím největším krajem v České republice, avšak počtem 578.629 obyvatel se řadí na deváté místo v ČR. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4 %. V Plzeňském kraji je 501 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 35 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Hlavním centrem kraje je Plzeň, dále města Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany. Vzhledem k nízké hustotě zalidnění mají význam i malá města jako jsou například Sušice, Stříbro, Plasy, Kralovice, Horšovský Týn, Přeštice, Nepomuk aj.

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je nezisková, obecně prospěšná společnost; je součástí sítě rozvojových agentur v ČR. Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRAPK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Ty jsou realizovány převážně v území Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce.

SMART INDUSTRY LAB, z.ú.

SMART INDUSTRY LAB z.ú. /SIL je neziskovou organizací usilující o vytváření tzv. živých laboratoří s cílem ověřování a formulace „smart cities / industry“ služeb a technologií. SIL se hlásí k pozici experta budování systémů Společnosti 4.0 a „průmyslu pro občany“. Principy spolupráce SIL s orgány státní správy, akademické půdy, dodavateli a uživateli využívají zapojení inovací a digitalizace do konceptů moderních a odolných měst. Pro svou činnost využívá SIL primárně nástroje výstupů „living labs“ v národním a evropském měřítku a tzv. investičního modelingu, tj. identifikace a poskytování vícezdrojového financování.

Správa Informačních Technologií města Plzně

Správa Informačních Technologií města Plzně je příspěvková organizace, která poskytuje ICT služby městu Plzeň a jeho organizacím. Pro přiblížení se jedná o 6 tis. PC, 100 organizací, 130 km metropolitní optické sítě, městkou síť IoT na platformě LoRa, atd. Jako IT organizace jsme klíčovou součástí aktivit spojených s platformou Smart City, kde pomocí moderních technologií usnadňujeme život.

Další aktivity jsou spojené s rozvojem talentů a inspirací k podnikání. Provozujeme Centrum robotiky, které vzdělává děti v technických oborech (více dětí které se dostanou k technice, technickým oborům), vzdělává učitele městem zřizovaných základních škol (kvalitněji vedená výuka s moderní interaktivní technikou). Studenty technických SŠ a VŠ oslovujeme s projekty, které prohlubují jejich znalosti a budují komunitu z které firmy mohou čerpat kvalitní zaměstnance, či mohou vznikat technologické start upy. Jako přiblížení můžeme zmínit projekt studentského satelitu, který bude v roce 2019 vyslán na oběžnou dráhu (více www.pilsencube.cz)

Statutární město Plzeň

Plzeň je městem chytrých řešení

Statutární město Plzeň  již několik let pracuje na zlepšení kvality života svých občanů i návštěvníků metropole, souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje i zpříjemňuje žití v Plzni. Zaváděním moderních technologií do řízení města se také snaží zefektivnit správu věcí veřejných. Zapojila se proto do celosvětového konceptu Smart Cities, neboli inteligentní města.

V rámci Smart City Plzeň už město spustilo či připravilo přes 15 projektů z oblasti životního prostředí, dopravy, informačních technologií, vzdělávání i bezpečnosti. Na dalších projektech pracuje. Díky tomu patří západočeská metropole mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice.

Realizátorem projektu Smart City Plzeň je městská příspěvková organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.

Co je koncept Smart Cities?

Koncept Smart Cities je postupný proces, jehož cílem je udržitelný rozvoj inteligentního města. Zavádění moderních technologií do řízení města zlepšuje kvalitu života obyvatel a zefektivňuje správu věcí veřejných. Nejčastěji se iniciativa chytrého města uplatňuje v oblasti dopravy, energetiky, v informačních a komunikačních technologií (ICT), v odpadovém hospodářství, vodohospodářství, krizovém řízení nebo v oblasti životního prostředí.

Další informace o Statutárním městě Plzeň najdete na jeho www stránkách https://www.plzen.eu

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň představuje školu komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, instalace a automatizační techniku. Škola je Centrem pro další vzdělávání v elektrotechnice. Je autorizovaná právnická osoba podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace 26-021-H Montér hromosvodů, 26-020-H Montér slaboproudých zařízení, 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů, 26-018-H Montér elektrických sítí, 26-017-H Montér elektrických instalací.
Škola zajišťuje žákům ucelený sociální program, ubytování hotelového typu s kompletním stravováním výběrem ze dvou hlavních jídel.
SOU elektrotechnické v současné době nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v oborech, dále nástavbové studium pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.
Výuka všech oborů navazuje na současné požadavky trhu práce. Kvalitu výuky významně zvýšilo zapojení školy do národních systémových projektů UNIV, KVALITA 1 – Nová závěrečná zkouška, NSK a další. Škola úspěšně řešila projekty z ESF, OPVK, ROP-Jihozápad a v dalších vystupuje jako partner. Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných městem Plzní.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni je jedna z největších středních škol v kraji zaměřená na moderní technologie a budoucnost. Žáci se aktivně zapojují do soutěží a výzev nejen Plzeňského kraje, ale i SOČ, EDISON, ERASMUS či nejrůznějších hackathonů. V posledních letech obsadila stupně vítězů v mezinárodní soutěži ROBO 2020, 2021, 2022.
Výuka oborů na SŠ i VOŠ je pravidelně upravována nejen podle požadavků trhu, ale i podle aktuálního počtu vyučujících z řad odborníků z praxe. Škola aktuálně spolupracuje s více než 100 firmami.
Střední škola nabízí tyto obory:
26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením Silnoproud a Slaboproud od 3. ročníku a Internet věcí a Telematika již od 1. ročníku;
18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením Analýza, vývoj a správa a IT pro firmy a podnikání;
78-42-M/01 Technické lyceum.
Vyšší odborná škola nabízí tyto studijní obory:
26-41-N/11 Internet věcí, 63-41-N/03 Marketing,
37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy,
26-47-N/19 Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace,
26-47-N/22 Informatika ve firemní praxi.
Studijní obory VOŠ jsou zaměřené na získávání praktických znalostí v oboru, který si studenti zvolí. Tyto znalosti získávají nejen v lavicích školy, ale převážně v průběhu praxí absolvovaných v rámci studia na VOŠ.
Škola zajišťuje pro žáky a studenty komplexní program – ubytování ve dvou budovách domovů mládeže a stravování s možností výběru tří snídaní, tří obědů a dvou večeří. Vše se nachází v areálu školy.

Z.L.D. s.r.o.

Z.L.D. s.r.o. působí v oblasti bezpečnosti a software již téměř 20 let. Naše řešení vždy kladla důraz na jednotné uživatelské rozhraní usnadňující řešení komplexních úloh v krizových situacích, při ochraně zdraví osob, majetku a veřejného života.

Naše výjimečnost spočívá v možnosti pracovat se všemi informacemi, které integrované technologie poskytují, a to z jednotného SW prostředí. Nejnovější koncept „iVISEC“ je otevřenou integrační nadstavbou, která zajišťuje kooperaci téměř všech technologií, které má uživatel k dispozici již dnes, nebo je začne provozovat v budoucnosti. Jádro systému je postavené na sledování a vyhodnocování informací ze všech integrovaných technologií a systémů. Díky tomuto sofistikovanému jádru je možné propojit a synergicky využít všechny dostupné informace, začlenit je do workflow (pracovních postupů) a na jejich základě automatizovat spuštění uživatelem definovaných akcí.

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchazeči o studium na ZČU si mohou vybírat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž mají možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční. Součástí vzdělávací činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů a vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti je univerzita také střediskem výzkumu a vývoje. Nová centra výzkumu NTIS, RTI a RICE posilují vazby mezi univerzitou a praxí.

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v ČR i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Ukotvení ZČU v tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnilo v roce 2012 i získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že studijní prostředí na Západočeské univerzitě v Plzni plně odpovídá evropským standardům.